Munkavállalás világszerte  

> Aktuális ajánlataink

Munkavállalás az Európai Unióban

Illusztráció - felülnézet
A 2004-es EU-s csatlakozás lehetővé tette, a magyar állampolgárok egy másik tagállamban való szabad munkavállalását, ugyanolyan feltételekkel, mint amivel a többi Európa Uniós állampolgár rendelkezik A gyakorlatban viszont az EU gerincét képező országok kérték, hogy az új tagállamok állampolgárai számára bizonyos ideig, még ne kelljen ezen jogokat feltétel nélkül biztosítani. Példaképpen említhető, pl. Ausztria, ahol egy Magyarországon szerzett szakmával csak a helyi mestervizsga letétele után lehet munkát vállalni.
Mielőtt bárki külföldi munkakeresésre adná a fejét, érdemes körültekintően utána érdeklődni a választott ország nyújtotta lehetőségeknek és az ott felmerülő esetleges követelményeknek.
Az alábbiakban, ebben szeretnénk segítséget nyújtani.
Meddig tart a korlátozás?
 
Az átmeneti korlátozás legfeljebb hét évig tarthat. Ugyanakkor az első két év után az Európai Bizottság - országonként is - jelentést készít a munkaerő-piac helyzetéről. Ekkor bármely tagország további három évre meghosszabbíthatja az átmenetet, erről csupán értesítenie kell a bizottságot. Ám az ötödik év után - további két évre már csak akkor tarthatja fenn a korlátozást, ha bizonyítani tudja: a munkaerő-piacán komoly zavart okoz a 2004-ben felvett tagországok munkavállalóinak beáramlása.
Kire vonatkoznak a megszorítások?
Mindenkire, aki munkaszerződést kíván kötni az EU 15-ök valamelyik munkaadójával. A viszonossági alapon Magyarország hasonló korlátozásokat vezetett be a 15-ök munkavállalóival szemben.
A "12 hónapos szabály"
Az a magyar munkavállaló, aki egy Uniós tagállamban 12 hónapós munkaviszonnyal rendelkezik, a továbbiakban szabadon, munkavállalási engedély nélkül vállalhat munkát. Az így szerzett szabad munkavállalási jogával addig élhet, amíg az adott tagállam munkaerőpiacát önként el nem hagyja. Ez a szabad munkavállalási jog megilleti azokat is, akik a csatlakozást követően váltak jogosulttá munkavállalásra egy adott régi tagállamban, és a munkavállalási engedélyük legalább 12 hónapra szól.
Hogyan érinti az esetleges munkavállalás a családtagokat?
Amennyiben az új tagország állampolgára legalább tizenkét hónapos munkaszerződést kap az EU 15-ök valamelyik államában, ugyanott a családtagjai is, munkát vállalhatnak még akkor is, ha a családtagok unión kívüli ország állampolgárai. Családtagnak számít a házastárs és a 21 éven aluli közös gyermek.
Nem munkavállalási célú tartózkodás
Ha valaki nem munkavállalási céllal hanem, pl. nyugdíjasként történő letelepedés, vagy tanulmányok folytatása esetén nincs átmeneti időszak, így a magyar állampolgárokra is minden tekintetben a közösségi jog által biztosítottak vonatkoznak. Ekkor is meg kell azonban felelni néhány általános feltételnek, amelyek valamennyi (akár régi, akár új) tagállam állampolgárára vonatkoznak: igazolni kell, hogy a más tagállam állampolgára rendelkezik a fogadó országban szükséges megélhetési minimumot jelentő jövedelemmel, illetőleg belép a fogadó ország társadalombiztosítási rendszerébe.
Illusztráció - szem
A következőkben 15 EU-s tagállamban lévő munkavállalással kapcsolatos teendőket vesszük górcső alá.
Svédország
 
A svéd törvényhozás 2004. április 28-i döntése szerint a magyar munkavállalók a csatlakozás napjától szabadon vállalhatnak munkát Svédországban.
Tartózkodási szabályok:
Ha valaki több mint három hónapig szándékozik Svédországban tartózkodni, idegenrendészeti törvény értelmében tartózkodási engedélyért kell folyamodnia. Az engedélykérelmet elegendő az országba történő megérkezés után benyújtani, de erre lehetőség van előtte is. A kérelmet a beutazás előtt a svéd nagykövetségen vagy konzulátuson, a beutazás után a Svéd Migrációs Hatóság bármelyik svédországi hivatalában be lehet nyújtani.
Írország
Teljes piacnyitást jelentett be. Írország ugyanakkor a nem járulék alapú szociális ellátások igénybevételét meghatározott idejű jogszerű írországi ott-tartózkodás feltételéhez köti, valamennyi EGT ország állampolgára viszonylatában.
Egyesült Királyság
A 2004 Május 1-je. után a brit hatóságok nem korlátozzák a magyar állampolgárok munkavállalási jogát. Állampolgárainknak jogukban áll munkakeresés céljából is az Egyesült Királyságban tartózkodni. Magyar állampolgárok nem csak magánvállalatoknál, hanem az állami szektorban is elhelyezkedhetnek. Vannak olyan állások, amelyek brit állampolgársághoz kötöttek (főként az államapparátusban, a fegyveres erőknél, stb.), de ezt az állás meghirdetésekor szerepeltetik a követelmények között.
A munkavállaló közvetlenül (a sajtóban, az interneten, stb.), vagy a munka és nyugdíjügyi minisztérium felügyelete alatt működő valamelyik állami munkaközvetítő és foglalkoztatási tanácsadó irodában - Jobcentre -, vagy a megannyi állásközvetítő magáncégen keresztül juthat állásajánlatokhoz. Jobcentre-ből csak London területén 103 üzemel.
Az Egyesült Királyságban tanuló magyar állampolgárok, akik eddig heti 20 órát dolgozhattak, május elsejétől korlátlan óraszámban dolgozhatnak, de 20 óra feletti munkaviszony esetén munkavállalóként regisztráltatniuk kell magukat.
Dánia
 
A dán szabályozás a munkavállalási engedély kiadását feltételekhez köti, de bizonyos esetekben biztosítja az engedélyek könnyített kiadását. A tartózkodási és a munkavállalási engedély kiadásáról, illetve a kérelem elutasításáról a Dán Bevándorlási Hivatal Munkaerő-piaci Tanácsa, vagy ennek albizottsága határoz.
A munkavállalási engedély kiadásának feltétele tehát a megfelelő tartalmú munkajogviszony, illetve állásajánlat. Csak teljes munkaidőben történő munkavégzés esetében adható ki engedély.
Hollandia
 
A holland Kormány döntése értelmében az új tagállamok állampolgárai részére a csatlakozás időpontjától kezdődően kétféle eljárásban adhatnak ki munkavállalási engedélyt a holland hatóságok: egyszerűsített eljárással, illetve a munkaerő-piaci vizsgálat fenntartása mellett.
Ennek megfelelően a holland Munkaügyi és Jövedelmi Központ (CWI) "A holland munkaadók a következő foglalkozási csoportokba vehetnek fel gyorsított eljárással munkavállalókat az új tagállamokból" címmel 2004. április 16-án a következő közleményt adta ki: a munkaadók 2004. május 1. után, meghatározott foglalkozási csoportok esetében, gyorsított eljárással szerezhetnek munkavállalási engedélyt az új EU tagállamok munkavállalóinak.
Németország
Fenntartja a korábbi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását, és hatályban maradnak a korábbi meghatározott kvótát biztosító kétoldalú egyezmények is. A két egyezmény a gyakornokok németországi munkavállalására illetőleg a Magyarországon letelepedett társaságok által nyújtott, határon átnyúló szolgáltatások keretében Németországban foglalkoztatott munkavállalók ideiglenes németországi foglalkoztatására vonatkozik Előbbi éves keretszáma kétezer fő, míg utóbbi esetében a csatlakozást követően új keretszámban szükséges megegyezni. Ennek oka, hogy a Werkvertrag egyezményt adaptálni kell annak érdekében, hogy megfeleljen a Csatlakozási szerződésnek. A csatlakozás után csak azok a szektorok tartozhatnak a szabályozás alá, amelyeket a Csatlakozási szerződés megenged: építőipar, ipari tisztítás, belső dekoráció. A többi szolgáltatásnyújtás esetében megszűnik a kvótaszabályozás.
Ausztria
 
Fenntartja a korábbi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását. Hatályban maradnak a korábbi meghatározott kvótát biztosító kétoldalú egyezmények is. A két érvényben lévő egyezmény közül az egyik gyakornokok ausztriai foglalkoztatását teszi lehetővé (várhatóan 1800 fő számára); a másik egyezmény határ menti ingázók ausztriai alkalmazására ad lehetőséget (1900 fő számára).
Finnország
Fenntartja a korábbi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását, de a szezonális munkavállalást és nappali tagozatos diákok tanulás melletti munkavállalást engedélymentessé teszi. A finn rendszerben az elmúlt évi tapasztalatok szerint 10 magyar igénylőből 9 megkapta a munkavállalási engedélyt.
Belgium
A külföldi munkavállalók foglalkoztatásáról szóló nemzeti szabályozás 2004. május 1-e után is hatályban maradt. A munkavállalói tevékenység gyakorlása elviekben továbbra is munkavállalási engedélyhez kötődik. A munkavállalók kiküldetésének esetére a szabályozás bizonyos kivételeket engedélyez. Másfelől egy legalább egy éves időtartamú első munkavállalási engedély megszerzése után a további engedélyek megszerzése már könnyebb lesz.
A Belgiumban történő munkavégzés érdekében az Európai Unió új tagországai állampolgárainak munkavállalási engedéllyel kell rendelkezniük. Ennek az engedélynek előfeltétele, hogy a belgiumi munkaadó foglalkoztatási engedélykérelmet nyújtson be az érintett állampolgárra vonatkozóan az illetékes hatóságnál. A munkaadónak megadott foglalkoztatási engedéllyel a dolgozó is megkapja munkavállalási engedélyét.
Franciaország
 
Fenntartja a korábbi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását. Párizs kilátásba helyezte, hogy a francia ipar szükségleteinek megfelelő szakképzettséggel rendelkezők esetében rugalmasan fog eljárni a munkavállalási engedélyek kiadása során.
A közzétett tájékoztatás szerint Franciaország nemzeti jogszabályaiban engedélyhez köti a magyar állampolgárok munkavállalását, nemcsak a csatlakozást követő két évre, de várhatóan az azt követő három évre is. A munkavállalási engedélyt a francia Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szakképzési Hivatal adja ki, de azt a munkaerő-piaci helyzetre hivatkozással meg is tagadhatja.
A kutatók, diákok kivételt jelentenek a munkavállalási engedély megszerzésének kötelezettsége alól. A gyakornokokra vonatkozóan kétoldalú egyezmény van hatályban. Egyes szektorokban, ahol átmeneti vagy strukturális munkaerőhiány jelentkezik, nem zárható ki a munkaerőpiac megnyitása a magyar munkavállalók előtt a fent említett időszak lejártánál korábban.
Spanyolország
 
2004. március 2-i memoranduma értelmében fenntartja a korábbi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását.
A nyolc új tagállamból (az új tagállamok Csatlakozási Szerződésében meghatározott átmeneti időszak Ciprusra és Máltára nem vonatkozik) érkező, alkalmazotti minőségben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében mindenképpen figyelembe kell venni a spanyol munkaerőpiac jelenlegi helyzetét. Annak ellenére, hogy a spanyol munkapiacot az utóbbi években dinamizmus jellemezte, a munkanélküliség szintje az EU jelenlegi 15 tagállamán belül továbbra is Spanyolországban a legmagasabb. A lakosság alkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott hányadának elmúlt három év során tapasztalt növekedése ellenére is azt kell megállapítanunk, hogy egyelőre nem minden dolgozni kívánó lakosnak sikerült munkát találnia.
Görögország
 
A csatlakozást követő első két évben valamennyi jelenlegi tagállam ( közöttük görög ország is) a saját nemzeti jogszabályai szerint engedélyezi a csatlakozó országok állampolgárainak munkavállalását. Nemzeti jogszabályai keretében saját döntése szerint akár engedélymentessé is teheti a munkavállalást, hasonlóan a közösségi jog szabályaihoz, akár korlátozásokat is fenntarthat.
Amennyiben a két év lejárta előtt (2006. április 30-ig) nem jelzi a tagállam, hogy a magyar állampolgárokkal szemben továbbra is fenn akar tartani a szabad munkavállalástól eltérő szabályokat, úgy a harmadik évtől (2006. május 1-től) az adott ország és Magyarország viszonylatában automatikusan a teljesen szabad munkavállalást biztosító közösségi jogszabályok lépnek életbe.
Portugália
 
Fenntartja a korábbi munkavállalási engedélyre épülő szabályozását. A kutatók, és diákok számára szabad piacra jutást biztosít. A portugál munkaerő piaci részvételhez az illető állampolgár országában működő Portugál Konzulátuson bemutatott érvényes munkaszerződés alapján kiadott munkavállalási engedéllyel kell rendelkezni.
Az adott állásajánlat bejelentése a Munkaügyi Hivatalnál, a Foglalkoztatási és Szakképzési Intézet jóváhagyása, miszerint a munkakör a kvótáknak megfelel és a Idegen- és Határrendészeti Ügyosztály által kiállított, a munkavállaló Portugáliába való belépését tanúsító igazolás.
Olaszország
 
Az új tagállamok munkavállalóira mindösszesen 20. 000 fős kvótát állapít meg (Ciprus és Málta kivételével). Az olasz Munkaügyi és Szociális Minisztérium tájékoztatása szerint a nyolc új tagállam esetében Olaszország nemzeti jogszabályaiban, a 286/89 számú rendeletben, valamint módosításaiban foglalt rendelkezések értelmében engedélyhez köti a munkavállalást. A rendelet 22. cikke a kvóta keretén belüli eljárásra vonatkozik. Ekkor a munkavállalási engedély az olasz munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül kerül kiadásra. Az említett cikk szerint a foglalkoztató ahhoz az olasz munkaügyi központhoz köteles benyújtani a munkavállalási engedély iránti kérelmet, amelynek illetékességi területén a munkavállalót foglalkoztatni kívánja. A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
  • a kérelmező foglalkoztató személyes adatait;
  • a munkavállaló személyes adatait, továbbá másolatot érvényes útleveléről;
  • a munkafeltételeket (utalás az esetleges kollektív megállapodásra, a foglalkoztatottság szintjére, a szakképzettségre, a bruttó munkabérre, a munkaidőre, a munkaszerződés típusára: határozott, határozatlan idejű).
A kérelemhez mellékelni kell a munkavállalóval kötött munkaszerződés egy példányát, mely tartalmazza a munkavállalási engedély kiadásának feltételét; valamint a tartózkodási engedély iránti kérelmet.
Egyes munkavállalói kategóriák esetében az eljárás ettől eltérően, alakul. Az ezekbe, a csoportokba tartozó munkavállalók a 20 000 fős kvótán felül is munkát vállalhatnak. Az eljárás e munkavállalói kategóriák esetében az eljáró szerv személyében tér el. Ez a hatóság egyes művészek, szórakoztató iparban dolgozó egyéb munkavállalók esetében az olasz Munkaügyi és Szociális Minisztérium Munkaügyi F?igazgatóságának azon Titkársága, mely a szórakoztatóiparban való munkavállalással foglalkozik a hivatásos sportolók esetében az engedély kiadását az Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság, hagyja jóvá.
Luxemburg
 
Két évig fenntartja a korábbi munkavállalási engedélyre, épülő szabályozását.
Illusztráció - férfi telefonnal
A három hivatkozott nem EU-tag EGT ország esetében Norvégia könnyített piacra jutást helyezett kilátásba, a dán modellhez hasonló intézkedéseket alkalmaznak (teljes munkaidős foglalkoztatás, a norvég bértarifának és munkafeltételeknek megfelelő munkavégzés). Izland fenntartja korábbi munkavállalás-engedélyezési rendszerét. Liechtenstein vonatkozásában pedig - a többi EGT ország viszonylatához hasonlóan - Magyarország is részese a liechtensteini kvótarendszernek.
Mint láthatjuk ahány ország annyi fajta utat, kell bejárni ahhoz, hogy valaki legálisan tudjon munkát vállalni. Ezért érdemes alaposan utána járni potenciális tagállamoknak. A választásnál figyelembe érdemes venni a munkavállalásra vonatkozó a korlátozásokat és a Magyarországon szerzett képesítések külföldi egyenértékűségét.
 
 

QMN . Quality Manning Network
(GMN . Personal Services Group Partner)

Ügyfélszolgálati Iroda: Budapest,
XIII. kerület, Felka u. 6.
Központi Iroda: Budapest,
IV. kerület, Fóti út 56.
Telefon: +36 1 788 5084
Internet site: www.gmnetwork.co.hu www.qmn.hu www.munkatadunk.hu
e-mail: info@gmnetwork.co.huFuvarozás, Szállítmányozás.Humán Szakoktatási és
Elhelyezkedést Segítő Alapítvány
Molnár Károly
Budapest, 1047 Fóti út 56.
Mobil: +36 20 261 20 42

 

A honlapot készítette a WEB Expert. www.webexpert.hu
levél küldése levél küldése